UU-Trond-Bredesen.jpg

Hva er universell utforming?

Universell utforming (UU)

Mennesker med nedsatt funksjonsevne møter barrierer som hindrer samfunnsdeltakelse på mange områder. Utforming av bygninger og byrom slik at de skal være tilgjengelig for så mange som mulig er sentralt i arbeidet med universell utforming.

Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.

Målet med universell utforming er å fjerne eller redusere barrierer som hindrer deltakelse gjennom utforming av politikk, politiske, sosiale og kulturelle institusjoner, bygde omgivelser og IKT. Særlig viktig er tilgjengelighet til utdannelse, arbeid, kultur og offentlige rom.

 

Definisjoner

Universell utforming har to offisielle definisjoner i Norge. I Likestillings- og diskrimineringsloven, som trådte kraft i 2009 og ble revidert i 2013 og 2018 er universell utforming definert slik i § 17:

«Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse».

Denne definisjonen er Norge alene om. Den internasjonale definisjonen på universell utforming finnes i FN-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, som ble ratifisert av Norge i 2013:

«Med 'universell utforming' menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. 'Universell utforming' skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det.»

 

Lover og forskrifter

I Norge er universell utforming inkludert i flere lover. Her skal nevnes likestillings- og diskrimineringsloven, plan- og bygningsloven med byggeteknisk forskrift, TEK 17 og universitets- og høyskoleloven som i § 4.1. sier at studentenes læringsmiljø skal være universelt utformet. Det finnes også en forskrift om universell utforming innen IKT.

Kilde:
https://snl.no/universell_utforming

 

Kompetanse innen gjeldende regelverk

VSS Solutions as følger standarder for universell utforming:

TEK 17
Forskrift om tekniske krav til byggverk. Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

NS 11001-1:2018
Universell utforming av alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidede omgivelser for parkering og gangadkomst. Det konkretiseres ved å angi krav til utforming, som skal gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle. Se Standard Norge: www.standard.no

 

Les mer om universell utforming på Norges Blindeforbund sin hjemmeside.

Les om «Estetisk, trygt og tilgjengelig – en veileder for riktig uforming av bygg» utgitt av Norges Blindeforbund.

 

Universell Service AS leverer taktil merking og skilting i samarbeid med godkjente produsenter.

Se taktil merking, taktil skilting, trapper og håndløpere under PRODUKTER på siden vår.

 

Ta kontakt med oss –

vi bistår dere med å kartlegge deres behov innen universell utforming!